Marmotte Granfondo Alpes – wywiad z Olzhas Akylzhanov

Zwycięstwo nad Alpami ! Inspirujący wywiad z naszym bohaterem na rowerze

1 What motivated you to take on the challenge of a 174 km bike ride through the Alps with 5000 meters of elevation?

Co skłoniło Cię do podjęcia wyzwania 174-kilometrowej trasy rowerowej przez Alpy z przewyższeniem 5000 metrów?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Initially, my friend offered me to participate in Marmotte Gran Fondo. It was in June – July last year. I thought 180 km and 5000 meters of elevation is super challenge but we had a year for preparation, so it seemed achievable. Also, the opportunity to ride in iconic places in Alpes looked very attractive. It took me less than a few hours to make a decision.
 
🇵🇱 Początkowo mój przyjaciel zaproponował mi udział w Marmotte Gran Fondo. To było w czerwcu – lipcu w zeszłym roku. Myślałem, że 180 km i 5000 metrów przewyższenia to ogromne wyzwanie, ale mieliśmy rok na przygotowania, więc wydawało się osiągalne. Ponadto, możliwość jazdy w ikonicznych miejscach w Alpach wydawała się bardzo atrakcyjna. Podjąłem decyzję w ciągu kilku godzin.
 

2 What were your expectations prior to starting the race? Were you able to fulfill them?

Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem wyścigu? Czy udało Ci się je spełnić?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The only expectation was to finish within the cut off. One day prior to the event we were talking to cyclists from all over the world and asking if they will do this course for the first time and if not what was their previous result. We had approximately 8-9 hours as an average answer and after making some estimations we came up to the conclusion that if we will keep the pace of 2.3-2.4 w/kg we should finish within 10 hours with no stops + 1 hour for rests on feeding stations (cut off was 12 hours).
As a result we did the course in 11.5 hours, it seems that our estimations were not correct as we were strictly keeping our target pace throughout the distance. Anyway, I’m happy with the result.
 
🇵🇱 Jedynym oczekiwaniem było ukończenie trasy przed czasem limitowym. Dzień przed wydarzeniem rozmawialiśmy z kolarzami z całego świata i pytaliśmy, czy będą jeździć tę trasę po raz pierwszy, a jeśli nie, to jaki mieli wcześniejszy wynik. Średnia odpowiedź wynosiła około 8-9 godzin, i po dokonaniu pewnych oszacowań doszliśmy do wniosku, że jeśli będziemy utrzymywać tempo 2,3-2,4 w/kg, powinniśmy ukończyć ją w ciągu 10 godzin, bez przerw, plus 1 godzina na odpoczynek na punktach żywieniowych (limit czasu wynosił 12 godzin). Ostatecznie udało nam się pokonać trasę w 11,5 godziny. Wydaje się, że nasze oszacowania były nieprawidłowe, ponieważ ścisłe trzymaliśmy się założonego tempa przez całą trasę. W każdym razie, jestem zadowolony z wyniku.
 
, Marmotte Granfondo Alpes – wywiad z Olzhas Akylzhanov, Unlimited Sport | Treningi personalne | Zajęcia pływackie | Kraków
 

3 How did you prepare for this event in terms of training and physical fitness?

Jak przygotowywałeś się do tego wydarzenia pod względem treningu i kondycji fizycznej?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Structured preparations started in October 2022 as soon as I signed up for individual training plan in Unlimited Sport 2.0. I have informed my coach that the Gran Fondo will be my main event in 2023 and we need to increase my fitness so I will be able to finish. Basically, my training was focused on 3 disciplines (swimming, cycling and running) to increase general fitness and endurance and few months before the competition we started to put more emphasis on cycling.
One of my personal goals was to increase my FTP from 198 watts in October up to 250 watts before the event, and we partially succeeded with 244 watts as result of FTP test in June (just before the event).
During the winter I did half-everesting on a trainer, it took me around 7 hours to climb 4400 meters in Zwift, based on that I had confidence that 5000 meters is archivable target.
In the nutshell, it’s easy: structured plan by coach, discipline and execution by myself. Of course, discipline is the hardest part, but I was motivated by a big challenge/ goal ahead.
 
🇵🇱 Strukturalne przygotowania rozpoczęły się w październiku 2022 roku, zaraz po zapisaniu się na indywidualny plan treningowy w Unlimited Sport 2.0. Powiadomiłem swojego trenera, że Gran Fondo będzie moim głównym wydarzeniem w 2023 roku i musimy poprawić moją kondycję, aby móc go ukończyć. W zasadzie mój trening skupiał się na 3 dyscyplinach (pływanie, jazda na rowerze i bieganie), aby zwiększyć ogólną wydolność i wytrzymałość, a kilka miesięcy przed zawodami zaczęliśmy bardziej skupiać się na jeździe na rowerze. Jednym z moich osobistych celów było zwiększenie mocy wydanych na rowerze (FTP) z 198 watów w październiku do 250 watów przed wydarzeniem, i osiągnęliśmy częściowy sukces, uzyskując 244 waty w teście FTP w czerwcu (tuż przed wydarzeniem). Zimą przeprowadziłem trening „half-everesting” na trenażerze – zajęło mi to około 7 godzin na zdobycie 4400 metrów w programie Zwift, na tej podstawie miałem pewność, że 5000 metrów przewyższenia jest osiągalnym celem. Podsumowując, to proste: strukturalny plan treningowy od trenera, dyscyplina i wykonanie z mojej strony. Oczywiście dyscyplina była najtrudniejszą częścią, ale motywowało mnie to wielkie wyzwanie/cel, który był przede mną.
 

4 Which sections of the route proved to be the most challenging for you? How did you overcome them?

Które odcinki trasy okazały się najbardziej wymagające dla Ciebie? Jak sobie z nimi poradziłeś?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 There were 5 big mountains during the course. I started feeling bad on the way to the summit of Col du Telegraphe which was the 3rd mount. The weather was sunny and hot, above 30 C. I struggled a lot because of heet and I felt that I ate too much. We were having 1 gel (40 carbs) every 30 minutes and on top of that I had SIS beta fuel powder mixed with water in the bottles. I guess my body wasn’t prepared to absorb so much carbs in such a short amount of time.
My friend was a big support for me, he was cheering me up and saying that there’s only few kilometers left and we will have a rest on top of the mountain. That helped. During the stop I filled my bottles with water (just cold water), we ate some fruits, and the rest of the course I felt great.
 
🇵🇱 Trasa miała 5 dużych gór. Zacząłem się źle czuć w drodze na szczyt Col du Telegraphe, który był trzecią górą. Pogoda była słoneczna i gorąca, powyżej 30°C. Miałem spore problemy z powodu upału i czułem, że zjadłem zbyt dużo jedzenia. Co 30 minut jedliśmy 1 żel (40g węglowodanów), a oprócz tego miałem proszek SIS beta fuel wymieszany z wodą w bidonach. Wydaje się, że mój organizm nie był przygotowany na przyswajanie tylu węglowodanów w tak krótkim czasie. Mój przyjaciel był dla mnie dużym wsparciem, dopingował mnie i mówił, że zostało tylko kilka kilometrów i odpoczniemy na szczycie góry. To pomogło. Podczas przerwy napełniłem bidony wodą (tylko zimną wodą), zjedliśmy trochę owoców i resztę trasy czułem się świetnie.
 
, Marmotte Granfondo Alpes – wywiad z Olzhas Akylzhanov, Unlimited Sport | Treningi personalne | Zajęcia pływackie | Kraków
 

5 Did you have a specific time goal or desired finishing position? Did you achieve it?

Czy miałeś konkretny cel czasowy lub pożądaną pozycję na mecie? Czy udało Ci się go osiągnąć?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The answer is covered in Section 2.
 
🇵🇱 Odpowiedź znajduje się w Sekcji 2.
 

6 What were the major challenges you had to face during the bike ride through the Alps?

Jakie były główne wyzwania, które musiałeś stawić czoła podczas jazdy rowerowej przez Alpy?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Heet was the main challenge. But overall it was a lot of fun. We were having chats with some cyclists during the course, french people were saying that we are lucky with the weather and it’s not so hot this year. My friend suffered during the last climb (Alpe d’Huez), we had few stops and it was my time to support him. In the end we finished together.
 
🇵🇱 Upał był głównym wyzwaniem. Ale ogólnie to było dużo zabawy. Rozmawialiśmy z niektórymi kolarzami podczas trasy, Francuzi mówili, że mamy szczęście z pogodą i w tym roku nie jest tak gorąco. Mój przyjaciel cierpiał podczas ostatniego podjazdu (Alpe d’Huez), robiliśmy kilka przerw i tym razem to ja go wspierałem. Ostatecznie ukończyliśmy razem.
 
, Marmotte Granfondo Alpes – wywiad z Olzhas Akylzhanov, Unlimited Sport | Treningi personalne | Zajęcia pływackie | Kraków
 

7 Did any unexpected situations or problems arise during the journey? How did you handle them?

Czy podczas podróży wystąpiły jakieś nieoczekiwane sytuacje lub problemy? Jak sobie z nimi poradziłeś?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 I think we had a good plan for pacing. Eating was also as planned – every 30 mins, there were no crashes. Overall it was a good plan and good execution.
 
🇵🇱 Myślę, że mieliśmy dobrze zaplanowane tempo. Jedzenie także było zgodne z planem – co 30 minut, nie było żadnych kraks. Ogólnie to było dobre planowanie i dobrze wykonane.
 

8 What motivational techniques did you utilize to stay motivated during difficult moments on the route?

Jakich technik motywacyjnych używałeś, aby pozostać zmotywowanym podczas trudnych momentów na trasie?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 I splitted the route into 5 sections, 1 section is 1 mountain. That way it was mentally easier for me to cover the distance.
After each climb we had a long descent, during the descents I was trying to keep the pedals spinning to free up my legs and have a kind of recovery part after a few hours of climbing.
 
🇵🇱 Podzieliłem trasę na 5 odcinków, 1 odcinek to 1 góra. W ten sposób mentalnie łatwiej było mi pokonać całą trasę. Po każdym podjeździe mieliśmy długi zjazd, podczas zjazdów starałem się trzymać pedały w ruchu, aby uwolnić nogi i mieć rodzaj regeneracji po kilku godzinach wspinaczki.
 

9 Did participating in the bike ride through the Alps bring you any new experiences or teach you something about yourself?

Czy udział w jeździe rowerowej przez Alpy przyniósł Ci jakieś nowe doświadczenia lub nauczył Cię czegoś o sobie?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Yes, now I’m sure that I can do the full distance of Ironman, at least mentally. For sure I need to work hard on swimming and especially on running but 12 hours on the saddle are giving me confidence that 12-15 hours on full distance Ironman is doable, at least during the next year.
 
🇵🇱 Tak, teraz jestem pewien, że jestem w stanie przejechać pełną trasę Ironman, przynajmniej pod względem mentalnym. Na pewno muszę ciężko pracować nad pływaniem i zwłaszcza bieganiem, ale 12 godzin na siodełku daje mi pewność, że 12-15 godzin na pełnej trasie Ironman jest wykonalne, przynajmniej w przyszłym roku.
 

10 Do you plan to participate in a similar event in the future or do you have any other sports goals on the horizon?

Czy planujesz wziąć udział w podobnym wydarzeniu w przyszłości lub masz inne cele sportowe na horyzoncie?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 This year I have my first half distance Ironman scheduled in the beginning of September.
Planning to have a ride in Tatra mountains on August 12 or 13 (let’s go together!)
Next year would be nice to finish in full distance Ironman. Also I’m thinking of having more or less similar gran fondo in Italy, Dolomites.
 
🇵🇱 W tym roku mam zaplanowanego swojego pierwszego pół-ironmana na początku września. Planuję przejażdżkę w górach Tatr 12 lub 13 sierpnia (chodźmy razem!) W przyszłym roku byłoby fajnie ukończyć pełną trasę Ironman. Zastanawiam się także nad udziałem w mniej więcej podobnym gran fondo we Włoszech, w Dolomitach.