I. Strony transakcji
 1. Usługodawca prowadzący działalność pod firmą

  UNLIMITED SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0001026987, NIP 6772492302, REGON 524829879 adres siedziby: ul. Pylna 6/2, 30-236 Kraków  (dalej: „Sklep”), jest właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem https://unlimited-sport.pl  (dalej: „Strona internetowa”) stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego świadczenie usług polegających na możliwości nabywania Usług (jak zdefiniowano poniżej).

 2. Osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (w tym działające w formie spółki cywilnej) lub spółki prawa handlowego dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Nabywcy”) oświadczają, że dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów za pośrednictwem Strony internetowej jest Sklep.
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Usług i składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zamówionych Usług oraz koszty z tym związane, regulacje związane ze zwrotem Usług oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Usług z umową.
 II. Przedmiot transakcji
 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży zawieranych przez Nabywców za pośrednictwem Strony internetowej są:
  1. Materiały edukacyjne:w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio i/lub nagrań wideo, konsultacji świadczonych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz środków komunikacji elektronicznej (np. telefon, Skype, Microsoft Teams, inne),
  2. Konsultacje: w wymiarze miesięcznym, zawierające jednorazową konsultację wraz z rozpisaną dla Nabywcy dietą i/lub treningiem, przygotowaną w oparciu o informacje udzielone Sklepowi przez Nabywcę,
  3. Pakiet żywieniowo-treningowy: pakiet zawierający plan żywieniowy Nabywcy, rozpisany dla niego trening oraz suplementację składnikami odżywczymi. Pakiet zawiera opcję monitorowania efektów oraz kontaktów wyznaczonego przez Sklep eksperta, jak również dodatkowe nagrania edukacyjne – w formie abonamentu w wymiarze odpowiednio 3, 6 lub 12 miesięcy,
  4. Pakiet rozszerzony (PREMIUM): pakiet zawierający plan żywieniowy Nabywcy, rozpisany dla niego trening oraz suplementację składnikami odżywczymi, dodatkowe nagrania edukacyjne oraz możliwość analizy badań przez wyznaczonego przez Sklep eksperta, jak również monitorowanie efektów nabywcy w drodze kontaktu na odległość – w formie abonamentu w wymiarze odpowiednio 3, 6 lub 12 miesięcy, dalej łącznie jako „Usługa” lub zamiennie „Towar”. Usługa świadczona jest w formie materiałów dostarczanych przez Sklep drogą elektroniczną, na adres e-mail Nabywcy wskazany w chwili składania zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Dokładny opis Usług znajduje się na Stronie internetowej. Sklep zastrzega sobie prawo modyfikacji dokładnej zawartości Usług oraz cen Usług, która to okoliczność będzie zawsze wskazana na Stronie internetowej. Jakakolwiek modyfikacja w powyższym zakresie nie wpłynie na prawa Nabywców, które uzyskali oni na podstawie zawartych przez przedmiotowymi zmianami umów.
 3. Nabywca oświadcza, że wykorzysta Usługę wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem celów komercyjnych. Nabywca, nabywając Usługę oświadcza, że jest świadom, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla niego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej. Przedmiotem Umowy są Usługi wskazane w ofercie handlowej Sklepu, wybrane przez Nabywcę, widniejące na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są dostępne w momencie przyjęcia zamówienia przez Sklep. Opisy Usług wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie mogą być odczytywane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nabywca składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Usługi na Stronie internetowej.
 5. Aktualne informacje o dostępności w odniesieniu do konkretnych Usług, a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Sklepu, o czym Sklep będzie informował, zamieszczając nową cenę.
 6. Ceny wszystkich Usług dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 III. Składanie zamówień
 1. Nabywca powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać wyboru rodzaju i ilości Usług oraz formy zapłaty.
 2. Zamówienie niektórych lub wszystkich Usług może być objęte limitem ilości sztuk w ramach jednego zamówienia. W przypadku, jak opisany w zdaniu powyżej, gdy podczas kompletowania zamówienia na Stronie internetowej ilość wybranych Usług przekroczy dopuszczalny limit, Nabywca zostanie o tym poinformowany, najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W takim przypadku Nabywca może zrezygnować z zamówienia lub też zrezygnować z jego części, umożliwiając jednocześnie Sklepowi wykonanie częściowego zamówienia, nieprzekraczającego wskazanego limitu.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób szczegółowo opisany w § 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przesyła na adres e-mail lub/oraz numer telefonu podane przez Nabywcę, potwierdzenie złożenia zamówienia.
 IV. Sposób kontaktu z Nabywcą

Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub charakterystyki Towaru znajdującego się w ofercie handlowej Sklepu, Nabywca podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Sklepowi wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), a także swój numer telefonu. Sklep kontaktuje się z Nabywcą w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Nabywcę adresu e – mail oraz/lub numeru telefonu.

 V. Potwierdzanie zamówień
 1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Sklep w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą, a Sklepem.
 2. Niepotwierdzone przez Sklep zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych lub adresu kontaktowego w celu przekazania zamówionych Usług, w braku dostępności wybranego przez Nabywcę Towaru lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Sklepu dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna), w szczególności kwestie związane z limitem zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.
 3. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Sklep.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem, z tym, że Sklep może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 7-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego przez Nabywcę Towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.
 VI. Formy płatności
 1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana w sposób wskazany na Stronie internetowej, w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia:
  1. przelewem przed dostawą Towaru lub
  2. kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) – transakcja on-line przez centrum autoryzacji kart wskazane na Stronie internetowej lub inny sposób płatności wskazany podczas realizacji zamówienia.
  3. Poprzez podanie danych karty płatniczej w celu pobierania przez Sklep płatności abonamentowych, zgodnie z opisem i treścią zamówionej przez Nabywcę Usługi za pośrednictwem Strony internetowej. W takim przypadku, płatności miesięczne pobierane są automatycznie, bez konieczności dodatkowej ingerencji w tym zakresie przez Sklep, ani przez Nabywcę. W takiej sytuacji, Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się niezwłocznie podać dane posiadacza, numer i kod zabezpieczający nowej karty bankowej, w przypadku wygaśnięcia terminu ważności karty uprzednio przez niego wskazanej, co pozostaje warunkiem koniecznym do wykonywania Usług przez Sklep.
 2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Sklep może korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (Stripe, Tpay, Paypal, DotPay inne). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Nabywca może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Nabywcę z wybranych form płatności pokrywa Sklep. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Nabywca dokonuje zakupu Towaru na Stronie internetowej.
 4. Informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sklepu.
 6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sklep dostarczy Nabywcy informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach, jeśli takie mają być poniesione przez Nabywcę.
 VII. Termin realizacji
 1. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Towary) do chwili wysłania zamówienia do Nabywcy (dokonywanego w formie elektronicznej, w związku z czym za chwilę wysłania zamówienia uznaje się chwilę wysłania wiadomości e-mail w systemie elektronicznym lub też chwilę nawiązania kontaktu w celu świadczenia Usługi, zgodnie z postanowieniami §2 Regulaminu), przy czym przy liczeniu czasu realizacji zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze.
 2. W przypadku złożenia zamówienia, w skład którego wchodzi Towar niedostępny, Sklep poinformuje o tym Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim wypadku, czas realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do czasu podjęcia przez Nabywcę decyzji o oczekiwaniu na dostępność brakującego Towaru, celem realizacji całego zamówienia lub też zrealizowania zamówienia z wyłączeniem brakującego Towaru.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od Sklepu (w szczególności okoliczność siły wyższej, strajku, przerwy w dostawie mediów lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie dostaw Towarów w sposób przyjęty przez Sklep lub też w inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jego działalność w dotychczasowej formie) nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego.
 VIII. Dostawa Usług, korzystanie z Usług
 1. Zamówione Usługi dostarczane są w formie elektronicznej, poprzez przesłanie określonych, zaszyfrowanych dokumentów z Usługą na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 2. Zamówione Usługi mogą być również dostarczone poprzez nawiązanie kontaktu przez eksperta, wskazanego przez Sklep, z Nabywcą, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub też na terenie Warszawy we wskazanym przez Sklep na Stronie internetowej miejscu.
 3. Zamówione przez Nabywcę Usługi są mu udostępniane w formie treści cyfrowych i/lub dostępu do określonych treści na Stronie internetowej, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu i/lub treści umieszczonych na Stronie internetowej. W konsekwencji powyższego, brak faktycznego wykorzystania treści przez Nabywcę (brak zapoznania się z nimi lub też wykorzystania ich zgodnie z treścią zaleceń) nie uprawnia Nabywcy do zwrotu kwot uiszczonych na podstawie zamówienia.
 IX. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zgodnie z PKU,  Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sklepu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w  33art. 34 ust. 2art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
 3. objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 4. zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 5. Niezależnie od ust. 1 i 2 powyżej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czy też o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Mając na uwadze, że przedmiotem umów zawieranych za pośrednictwem Strony internetowej są Usługi, jak opisane w §2 Regulaminu, które można uznać pod wieloma aspektami, za usługi o których mowa w ust. 3 powyżej, przede wszystkim z uwagi na ich cyfrowy charakter, w określonych okolicznościach brak zapisania na nośniku materialnym, a jeśli zapisane są na takim nośniku, Nabywca uzyskuje pełen dostęp do ich treści, gdzie odstąpienie od umowy sprzedaży umożliwiałoby pełne skorzystanie z Usługi oraz odstąpienie od umowy, uzyskując całkowity zwrot uiszczonej ceny oraz mając na uwadze, że świadczenie Usług odbywa się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umów sprzedaży zawieranych ze Sklepem nie przysługuje Nabywcom.
 7. Względem nabywanych za pośrednictwem Strony internetowej Usług, co do których prawo odstąpienia od umowy nie zostało wyłączone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, gdy nabyta Usługa została objęta promocją lub rabatem, w razie odstąpienia od umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Nabywca nie będący Uprawnionym, zobowiązany jest do jednoczesnej zapłaty kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną Usługi przed promocją lub rabatem oraz ceną Usługi po cenie promocyjnej lub po rabacie.
 8. W sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej, kara umowna zostanie potrącona z kwotą należną Nabywcy z tytułu odstąpienia od umowy, na co Nabywca wyraża zgodę.
 9. Informacje o promocji lub wysokości rabatu znajdują się w Serwisie w zakładce Sklep
 X. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi i gwarancji
 1. Sklep odpowiada wyłącznie za dostarczenie Usługi, zgodnej z ofertą handlową wskazaną na Stronie internetowej.
 2. Sklep nie odpowiada za sposób wykorzystania Usług, zastosowanie się Nabywców do wskazówek i wiedzy zawartej w przekazywanych Nabywcom Usługach oraz efekty po stronie Nabywców.
 XI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest UNLIMITED SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0001026987, NIP 6772492302, REGON 524829879 adres siedziby: ul. Pylna 6/2, 30-236 Kraków.
 2. Nawiązanie kontaktu w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Sklep w celu wykonania zawartej umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  W związku z celami, dla których Sklep przetwarza dane osobowe Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy jak np. firmy transportowe), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Sklepie), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie zgody (np. Nabywca skontaktował się ze Sklepem w celu uzyskania informacji na temat Towaru), cofnięcie przez Nabywcę zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.
 7. Nabywca może wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
 8. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Sklep  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.
 XII. Postanowienia końcowe
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
 2. spowodowanych działaniem siły wyższej,
 3. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sklep lub zaprzestania prowadzenia przez Sklep działalności gospodarczej,
 4. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
 5. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Sklepie, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Nabywców lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
 6. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdjęcia Towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.
 7. Sklep nie wypożycza oferowanych Towarów do testowania, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Towaru lub sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, co nie wyłącza uprawnień Nabywców będących konsumentami w tym zakresie.
 10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej, w szczególności dotyczy to zmiany cen Towarów.
 11. Do umowy zawartej między Sklepem, a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron.
 12. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dające się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień Konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone. Postanowienia ust. 8 znajdą odpowiednie zastosowanie względem przedsiębiorców, zawierających umowę niemającą charakteru zawodowego, w zakresie w jakim wynika to z brzmienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.
 14. Sklep może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców Towarów, czy osób trzecich w tym zakresie, w szczególności może usunąć ze Strony internetowej dostępne Towary, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych Towarów jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych Towarów, może wprowadzić nowe Towary, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.