Nowe zasady płatności w Unlimited 2.0

 • POLSKA WERSJA

  NOWE ZASADY PŁATNOŚCI W UNLIMITED 2.0

  Nasi drodzy Unlimitowcy jak wiecie – płynność finansowa firmy jest bardzo ważna. Już od 2008 r. prowadzimy dla Was cyklicznie treningi oraz planujemy treningi online. Z większością z Was trenujemy do dziś. Dlatego tez wprowadzamy korzystne zmiany dotyczące naszej firmy/współpracy. Aby wytrzymać drugie tyle :). Wprowadziliśmy do naszego sklepu na stronie SKLEP wszystkie usługi, jakie wykonujemy. Prosimy, abyście wyklikali, z czego korzystacie już od dłuższego czasu. Dla nas będzie to możliwość do jeszcze lepszej organizacji pracy oraz pomysłów na zabójcze treningi, oraz plany online czy obozy treningowe, które chcemy za Wami robić.

  Każdy klubowicz ma do wyboru dwa warianty płatności za usługi treningowe w Unlimited 2.0:

  1. PŁATNOŚĆ PRZEZ STRONĘ WWW.UNLIMITED-SPORT.PL

  Opłaty dokonywane są z góry za usługę za każdy miesiąc, przed wykonaniem usługi oraz z naliczaną zniżką w stosunku do ilości zakupionych treningów na dany miesiąc.

  Zniżka jest naliczana przy wykupieniu pakietu do 5 dnia miesiąca. (czyli z góry za miesiąc za wybrane usługi.)

  Po tym okresie treningi są rozliczane bez zniżki ilościowej.

  Zniżki:

  Pakiety Treningowe:

  1-3 – 120 zł/trening/miesiąc

  4-7 – 115 zł/trening/miesiąc – kod promocyjny do wpisania podczas zakupu pakiet1

  8-11 – 110 zł/trening/miesiąc – kod promocyjny do wpisania podczas zakupu pakiet2

  12-+ – 100 zł/trening/miesiąc – kod promocyjny do wpisania podczas zakupu pakiet3

  Trening z dojazdem do domu klienta 150zł / każdy trening

  Trening indywidualny open water Kryspinów / Zakrzówek 150zł / każdy trening

  Co, jeśli nie zapłacę na początku miesiąca?

  – Opłaty za wykonane usługi, które klient wykona na koniec miesiąca po wystawieniu fv, będą liczone jak za pojedynczy trening – 120 zł, niezależnie od ilości treningów, czyli bez zniżek.

  Lub

  2. PŁATNOŚĆ PRZEZ PRZELEW LUB CYKLICZNY PRZELEW

  Każdy z Was wie, z czego korzysta, lub z czego chce korzystać w przyszłości.

  Prosimy o wykonanie przelewu za wybrane usługi do 5 każdego miesiąca.

  Wszystkie płatności przelewem lub cykliczne przelewy proszę ustawić na podane konto 34 1050 1445 1000 0097 1532 0389 (przypominamy, że numer konta został zmieniony w Czerwcu 2019 r.)

  Niektórzy z Was wiedzą, z czego korzystają i cyklicznie tak już płacą od dłuższego czasu.

  KIEDY RUSZAMY Z NOWYMI ZASADAMI?

  START OD GRUDNIA 2019 r. – Tutaj wyjątek, pakiety grudniowy można wykupić do 10 grudnia. Do tego czasu służymy pomocą w wyborze usług oraz chętnie podpowiemy jak wszystko zrobić.

  Od stycznia czekamy na wykupienie pakietów oraz innych usług do 5 dnia miesiąca.

  Po tym okresie treningi będą naliczane jak pojedyncze lub bez zniżek.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Co jeśli nie wykorzystam całego pakietu:

  – Można przenieść 1 lub 2 treningi na kolejny miesiąc, jest to zależne od wykupionego pakietu treningowego. [pakiet 8 i 12]

  – Jeżeli jest ich więcej, możesz go podarować bliskiej osobie, która jeszcze z nami nie trenowała 🙂

  Wykupiłem pakiet 12 treningów i nie udało się wszystkich wykonać.

  – Przy pakiecie 4 treningów / miesiąc – nie ma możliwości przełożenia treningu na kolejny miesiąc możesz podarować trening bliskiej osobie, która jeszcze z nami nie trenowała lub trening przepada.

  – Przy pakiecie 8 treningów / miesiąc – jest możliwość przełożenia 1 treningu na kolejny miesiąc lub możesz podarować trening bliskiej osobie, która jeszcze z nami nie trenowała lub trening przepada.

  Przy pakiecie 12 treningów / miesiąc – jest możliwość przełożenia 2 treningów na kolejny miesiąc lub możesz podarować trening bliskiej osobie, która jeszcze z nami nie trenowała lub trening przepada.

  Chętnie służymy pomocą w wyborze oraz w technicznych aspektach podczas zmian.

  Zespół Unlimited

 • ENGLISH VERSION

  NEW PAYMENT RULES IN UNLIMITED 2.0

  Our dear Unlimited, as you know – financial liquidity of the company is very important. We have been conducting regular trainings for you and plan online trainings since 2008. We train with most of you to this day. Therefore, we are introducing beneficial changes regarding our company / cooperation. To withstand the same amount :). We have implemented to our store on the „SKLEP” website all the services we provide. Please, make it clear by choosing and clicking what you have been using for a long time. For us it will be an opportunity to better organize work and ideas for deadly trainings, as well as online plans or training camps that we want to do for you.

   

  Each club member has a choice of two payment options for training services in Unlimited 2.0:

   

  1. PAYMENT BY WWW.UNLIMITED-SPORT.PL

  Fees are made in advance for the service for each month, before the service is carried out and with a discount calculated in relation to the number of trainings purchased for a given month.

  The discount is calculated when you buy the package until the 5th of the month.

  After this period, trainings are billed without a discount.

   

  Training Packages:

  1-3 – 120 PLN / training / month

  4-7 – 115 PLN / training / month – promotional code to be entered when buying – please type: package1

  8-11 – 110 PLN / training / month – promotional code to be entered when buying  – please type: package2

  12- + – PLN 100 / training / month – promotional code to be entered when buying  – please type: package3

   

  Training at the client’s home PLN 150 / each training

   

  What if I don’t pay at the beginning of the month?

  – Fees for completed trainings, which the client will perform at the end of the month after issuing an invoice , will be calculated as for a single training – PLN 120, regardless of the number of trainings, means no discount will apply. 

  or 

  2. PAYMENT BY TRANSFER OR CYCLE TRANSFER

  Each of you knows what to use or what you want to use in the future.

  Please make a transfer for the selected services up to the 5th of each month.

  Set all payments by bank transfer or cycle transfers to the given account 34 1050 1445 1000 0097 1532 0389 (we remind you that the account number was changed in June 2019)

  Some of you know what they use and they pay regularly for a long time.

   

  WHEN DO WE START WITH THE NEW RULES?

   

  START FROM DECEMBER 2019 – Here is the exception, December packages can be purchased until December 10. Until then, we’ll be happy to help you choose services and tell you how to do everything.

  From January we are waiting for the purchase of packages and other services until the 5th day of the month.

  After this period, workouts will be calculated as individual or without discounts.

  QUESTIONS & ANSWERS

  What if I don’t use the whole package:

  – You can move 1 or 2 trainings to the next month, it depends on the purchased training package. [packages 8 and 12]

  – If there are more, you can give it to someone who has not trained with us yet 🙂

   

  I bought a package of 12 trainings and couldn’t complete all of them.

  – With a package of 4 trainings / month – it is not possible to move training to the next month, you can give a workout to someone who has not trained with us yet or the training is lost.

  – With a package of 8 trainings / month – it is possible to move 1 workout to the next month or you can give a workout to someone who has not trained with us yet or the training is lost.

  With the 12 trainings / month package – it is possible to move 2 trainings to the next month or you can give a workout to someone who has not trained with us yet or the training is lost.

  We are happy to help in the selection and technical aspects during changes.

  Unlimited team