FUNDACJA UNLIMITED

powstała z myślą o sportowcach i ich rodzinach. Skupiamy się na pomaganiu wszystkim potrzebującym organizując przy tym zbiórki tworząc projekty o sportowym charakterze.

#PomagamyNaSportowo

UDANE ZBIÓRKI

Bieg przez Islandie dla Łukasza Daty 40000PLN
Bieg przez Polskę dla Kacpra Turaczyka 35000PLN
Przyjacielska zbiórka dla Triathlonisty Marka 15000PLN
 • INFORMACJE

  Nasza fundacja powstała w 2017 roku w Krakowie. Mając już dość ciągłych informacji o coraz gorszej sprawności Polaków w dużych miastach Polski postanowiliśmy działać. W związku z tym powołaliśmy do życia fundację, bowiem w ramach jej struktur chcemy skupiać ludzi, którzy będą walczyć o zdrowie. W sportowy sposób chcemy uaktywnić wszystkich aby walczyć z otyłością i chorobami wynikającymi ze złej diety.

  Na pierwszy ogień zamierzamy rozprawić się z problemem złej diety. Nasze główne cele w roku 2018/2019 koncentrować będą się na uświadamianiu społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia, które powodują powstawanie złych nawyków.

  Jednocześnie będzie pomagać mieszkańcom w ochronie ich zdrowia i będziemy ich uświadamiać jak skutecznie mogą chronić siebie i najbliższych. Dodatkowo będziemy szukać rozwiązania i wspomagać wszelkie akcje, które mają na celu redukcję chorób wynikających z braku sportu.

 • CEL

  Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki
  oraz wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
  oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
  1. Popularyzacja idei sportowych, aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
  życia, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.
  2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.
  3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.

  4. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.
  5. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii
  6. Działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in.
  odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i
  zrównoważonego transportu
  7. Prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej

 • STATUT

  STATUT Fundacji Unlimited
  z dnia 9 września 2017

  Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  Stawiający, zwani dalej „Fundatorami”, oświadczają, że ustanawiają fundację krzewienia
  sportu i kultury oraz ochrony środowiska pod nazwą „Fundacja Unlimited” zwana dalej
  „Fundacją”, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
  fundacjach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
  wolontariacie.

  § 2

  1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
  2. Fundacja posiada osobowość prawną.
  § 3
  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
  2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura regionalne, a także przystępować do spółek i innych
  fundacji.
  3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
  5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Sportu i Turystyki.

  § 4

  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
  nazwy w językach obcych.

  § 5

  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
  nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

  Rozdział II. ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚĆI FUNDACJI

  § 6

  Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki
  oraz wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
  oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
  1. Popularyzacja idei sportowych, aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
  życia, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.
  2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.
  3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.
  4. Zapobieganie marginalizacji.

  5. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.
  6. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii
  7. Działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in.
  odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i
  zrównoważonego transportu
  8. Prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej

  § 7

  Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego;
  2. wspieranie, rozwój i promocję sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a
  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu, jako przeciwdziałanie
  patologiom społecznym;
  4. wspieranie działalności Klubów Sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i
  rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i
  młodzieży oraz bazy rekreacyjno – sportowej;
  5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
  6. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
  sytuacji materialnej;
  7. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w
  zakresie sportu i rekreacji;
  8. promocja klubów i organizacji sportowych;
  9. promocja młodych zawodników;
  10. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
  sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i
  zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
  11. wspieranie organizacji wydarzeń sportowych;
  12. wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia inicjatyw sportowych,
  13. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,
  14. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami
  Fundacji,
  15.opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz
  zrównoważonego rozwoju;
  16.promocję zagadnień ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;

  § 8

  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
  oraz fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

  Rozdział III: MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

  § 9

  Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatorów na Fundusz
  Założycielski w kwocie 1000 zł oraz środki pieniężne, prawa majątkowe, nieruchomości i
  ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
  § 10

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

  § 11

  Dochodami Fundacji są:
  1. Darowizny, spadki i zapisy.
  2. Dochody ze zbiórek, imprez sportowych i publicznych organizowanych po uzyskaniu
  stosownych zezwoleń.
  3. Subwencje osób prawnych.
  4. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
  5. Odsetki od środków pieniężnych Fundacji.
  § 12

  1. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy
  nie postanowili inaczej.
  2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
  realizację celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.
  3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
  składa Zarząd Fundacji, za uprzednią zgodą Fundatorów.
  4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
  przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  5. Zgoda o której mowa w ust. 3 będzie wyrażona w formie uchwały Fundatorów podjętej
  zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Fundatorów.

  §13

  Organem Fundacji jest Zarząd.

  §14

  Fundatorzy Fundacji, postanawiają na mocy podjętej uchwały, że w skład pierwszego
  Zarządu wchodzi Marcin Górka i staje na jego czele jako Prezes Zarządu oraz Maciej
  Zawadzki będący członkiem Zarządu.

  §15

  1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez
  Fundatorów na pięcioletnią kadencję. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
  2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.
  4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
  przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c) śmierci członka Zarządu.

  §16

  1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
  2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b) realizacja celów statutowych;
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

  e) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
  f) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu
  działania;
  g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją;
  h) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji;
  i) powoływanie oddziałów Fundacji;
  j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

  §17
  1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:
  a) Radę programową;
  b) Zespoły doradcze.
  2. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.
  §18

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
  2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji
  elektronicznej.

  §19

  1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
  uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
  Zarządu.
  2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa
  Zarządu.
  3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

  §20

  1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
  2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji
  samodzielnie.

  §21

  1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci
  kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
  2. Zmiana celu fundacji, następuje na mocy uchwały Fundatora.
  3. Zmian statutu dokonuje Zarząd Fundacji, w trybie przewidzianym w § 18. Do zmiany
  Statutu jest wymagana zgoda Fundatora.
  §22

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
  3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
  4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
  z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki
  majątek zostanie przeznaczony.

  §23

  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • DANE

  FUNDACJA UNLIMITED

  Numer konta 50 1140 2004 0000 3102 8020 5254
  Numer KRS 0000698718
  NIP 6762537351
  REGON 36849155300000
  UL. PRASKA 63 /24C
  KRAKÓW

PODSUMOWANIE PROJEKTU ISLANDIA 620km dla Kacpra oraz Plany Trenera Szymona na 2020 rok

Samotny bieg przez Islandię  w ciągu 11 dni był bardzo ważnym i przełomowym wydarzeniem w moim życiu. Nie tylko ze względu na sportowy aspekt tego przedsięwzięcia, który w znaczący sposób przesunął fizyczne ograniczenia mojego organizmu ale także na to w jaki sposób patrzę na otaczającą mnie rzeczywistość. Bieganie czy też uprawianie danej dyscypliny sportu, która [...]

ISLANDIA BIEGIEM – Szymon Makuch przebiegnie 600 km dla KACPRA

KLIKNIJ I POMAGAJ ! Nazywam się Szymon Makuch i jestem klubowiczem Unlimited Sport&Lifestyle od 3 lat. 3 lipca 2019 roku chcę przebiec Islandię z północy na południe dla chorego na dystrofię mięśniową - Kacpra Turaczyka.  Zdecydowałem się pomóc Kacprowi Turaczykowi, który cierpi na postępujący zanik mięśni - dystrofię Duchenne’a. Ta choroba sprawia, że Kacper z [...]